اعضای تیم
مدیریت جناب آقای مهندس امین چراغی فر
تلفن: 3008-051-0912
تلفن: 3008-051-0912
مدیرامور بین الملل سرکار خانم مهندس عابدی
تلفن: 1058-091-0912
تلفن: 1058-091-0912
مدیرخدمات پس از فروش سرکار خانم مهندس زهرا کریمی
تلفن: 1630-239-0991
تلفن: 1630-239-0991
مدیر تبلیغات ، انفورماتیک و دیجیتال مارکتینگ جناب مهندس جواد رستمی
تلفن: 3266-171-0910
تلفن: 3266-171-0910
مدیر فروش سرکارخانم مهندس سریر سفیدی
تلفن: 2006-017-0912
تلفن: 2006-017-0912
مدیرامور بازرگانی جناب اقای مهندس علی طالش
تلفن: 9310-236-0991
تلفن: 9310-236-0991
مدیر امور اداری سرکار خانم مهندس سعادت
تلفن: 09120172008
تلفن: 09120172008